START Education Lab. exercises Safety instructions "BHP"

Laboratoria - instrukcja BHP

INSTRUKCJA BHP
ćwiczeń w Laboratorium Zespołu Detekcji Sygnałów Optycznych

 

1. Uwagi ogólne
Wykonywanie ćwiczeń w laboratorium Zespołu Detekcji Sygnałów Optycznych wiąże się z koniecznością pracy z urządzeniami elektrycznymi, laserami oraz stycznością z substancjami potencjalnie niebezpiecznymi. Pomimo, że stosowana aparatura posiada zabezpieczenia fabryczne a obsługa Laboratorium dodatkowo instaluje konieczne systemy i osłony zabezpieczające, to wykonywanie ćwiczeń wymaga zachowania niezbędnej ostrożności. Ze względu na stosowanie bardzo wielu zróżnicowanych urządzeń i przyrządów w przypadkach budzących wątpliwość należy zwracać się do Kierownika Laboratorium. Wymaga się przestrzegania ładu i czystości na stanowisku pracy w trakcie oraz po zakończeniu ćwiczeń.

W Laboratorium zabronione jest:

 • spożywanie jakichkolwiek posiłków, picie napojów i palenie tytoniu,
 • wykonywanie czynności prac nie wchodzących w zakres wykonywanego ćwiczenia,
 • poruszanie się po Laboratorium bez zgody Prowadzącego,
 • posiadanie przy stanowisku laboratoryjnym prywatnych rzeczy (np. toreb, plecaków),
 • Qwykorzystywanie urządzeń niezgodnie z ich przeznaczeniem, bezzasadne nimi manipulowanie, wykorzystywanie wyposażenia i/lub wykonywania czynności niezgodnie z instrukcją ćwiczenia lub zaleceniami Prowadzącego.

Wszelkie czynności podczas pracy należy wykonywać zgodnie z instrukcją ćwiczenia oraz uwagami Prowadzącego zajęcia. Wszystkie inne działania zgłaszać bezwzględnie Prowadzącemu (np. uzasadniona konieczność wyjścia z Laboratorium). Fakt zapoznania się z niniejszą instrukcją należy potwierdzić podpisem w Dzienniku Zajęć Laboratoryjnych. W przypadku stwierdzenia złej kondycji psychicznej lub fizycznej Wykonującego ćwiczenie Prowadzący ma prawo do wykluczenia takiej osoby z zajęć.

2. Praca z urządzeniami elektrycznymi
Pracując z urządzeniami elektrycznymi należy przestrzegać następujących zasad bezpieczeństwa:

 • włączać układ można tylko po sprawdzeniu go przez Prowadzącego zajęcia, w jego obecności lub za jego zgodą,
 • nie wolno dokonywać samowolnie zmian w obwodach elektrycznych, o ile Prowadzący zajęcia nie zaleci inaczej,
 • wszelkie zmiany w obwodach elektrycznych należy dokonywać po uprzednim wyłączeniu źródeł prądu/napięcia,
 • należy pamiętać by w momencie włączenia urządzenia pomiarowe były ustawione na zakres największy (najmniejszej czułości) a zasilacze na zerowy poziom napięć/prądów,
 • niedopuszczalne jest wyciąganie przewodów w inny sposób jak trzymając za wtyczkę lub uchwyt,
 • należy bezwzględnie przestrzegać zakresów maksymalnych napięć i prądów wskazanych w instrukcji i/lub przez Prowadzącego ćwiczenie.

W razie sytuacji awaryjnych lub niebezpiecznych natychmiast odłączyć zasilanie w Laboratorium wyłącznikiem awaryjnym znajdującym się obok drzwi wejściowych.

3. Praca ze źródłami promieniowania
Używane w Laboratorium źródła promieniowania wysyłają promieniowanie w zakresie pasma widzialnego, ultrafioletu oraz podczerwieni. Oddziaływanie światła laserowego na oczy i skórę jest szkodliwe i bezwzględnie należy przestrzegać następujących zaleceń:

 • każdy Wykonujący ćwiczenie jest zobowiązany zapoznać się z instrukcją obsługi danego stanowiska,
 • nie wolno dopuścić do bezpośredniego działania wiązki światła laserowego na oczy, zwłaszcza zabrania się patrzenia w wiązkę laserową (tj. zaglądania do otworu wyjściowego lasera, z którego jest emitowana wiązka), dotyczy to także wiązki odbitej,
 • nie wolno posługiwać się w sposób niekontrolowany przedmiotami odbijającymi promieniowanie, które mogą skierować promieniowanie w kierunku osoby postronnej,
 • zabrania się zabaw źródłami promieniowania polegającymi na oświetlaniu ludzi i otoczenia,
 • należy (o ile to możliwe) prowadzić wiązki laserowe na poziomie różnym od poziomu oczu. Jeżeli nie stwierdzono inaczej, przy pracy ze źródłami promieniowania należy korzystać z okularów ochronnych,
 • zabronione jest dotykanie źródeł promieniowania, zdejmowanie osłon ochronnych, przeprowadzania samodzielnych manipulacji i przeróbek,
 • należy bezwzględnie stosować się do Prowadzącego ćwiczenie.

4. Postępowanie w sytuacjach awaryjnych

W razie wątpliwości co do stanu bezpieczeństwa pracy, należy przerwać pracę i zwrócić się do osoby prowadzącej lub pracownika Laboratorium.

Każdy zaistniały wypadek przy pracy należy niezwłocznie zgłosić, a stanowisko na którym doszło do wypadku zabezpieczyć przed dostępem osób niepowołanych.

W razie zauważenia pożaru podjąć próbę jego ugaszenia, a następnie zaalarmować otoczenie i pracowników Laboratorium.

W sprawach nieuregulowanych naczelnymi zasadami staje się reguła zdrowego rozsądku i ogólnie przyjęta reguła dbania o wspólne bezpieczeństwo.